Water, Wonen en Natuur
Mooi dat de verschillende partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten naar voren te brengen t.a.v. de sportvisserij via de oproep op uw website. We hebben ons standpunt t.o.v. de sportvisserij opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Daarnaast vragen we ook uw aandacht voor onze kandidatenlijst en voor ons webinar waar u met ons in gesprek kunt gaan

Op blz. 4 vindt u de volgende tekst onder het kopje ‘waar staan we voor?’
Water, Wonen en Natuur benadrukt de belangen van de bewoners in de bebouwde omgeving en de natuur. De burgers betalen het meest en daar moet goed rekening mee worden gehouden en het moet voor hen betaalbaar blijven. De natuur krijgt van ons een stem. Wij voelen ons verwant met en werken samen met woningcorporaties binnen Flevoland en met natuur-en milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Flevoland, IVN Flevoland en het Flevo-Landschap. We komen op voor de belangen van de hengelsportverenigingen.

Op blz. 13 onder de kop Wonen ‘water is om van te genieten!’
Water, Wonen en Natuur wil water en groen dicht bij de inwoners brengen. Water verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Water trekt mensen aan, om te zwemmen, te suppen, te wandelen, te varen, te vissen of anderszins te recreëren. Het is belangrijk om op meer plaatsen dijken, maaipaden en recreatiewater goed te ontsluiten. De mogelijkheden voor duurzame natuurbeleving met kano’s, roeiboten, fluisterboten, suppen en schaatsen versterken we via een aantrekkelijk, goed gezoneerd netwerk van vaarwater met bijbehorende voorzieningen. Wij vinden het plaatsen van passende voorzieningen, zoals steigers, informatieborden, routemarkeringen, visplekken en lozingspunten voor vuil water van jachten vanzelfsprekend.

Eveneens op blz 13 onder de kop Wonen ‘vispassages en visparels’
Water, Wonen en Natuur maakt sportvisserij aantrekkelijk zowel door aanpak van de kwaliteit van het water als door de bereikbaarheid van de oevers. We willen dat de goede visstand voor de sportvisserij in Flevoland gehandhaafd blijft. Het waterschap werkt actief mee aan het uitzetten van vis, mits dit past binnen een goed ecologisch evenwicht en binnen de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Het gaat dan in principe om inheemse soorten die passen bij het regionale karakter van de wateren. De vispasseerbaarheid van waterwerken dient te worden verbeterd, onder andere door visvriendelijke pompen, vijzels en vispassages bij stuwen, gemalen en sluizen toe te passen waar uit onderzoek blijkt dat dit meerwaarde heeft. Ook worden waar mogelijk obstakels verwijderd, zodat vissen hun stad en paaiplaatsen kunnen bereiken.
Wij pleiten voor meer visparels: een plek voor ontmoeting, bewustwording en betrokkenheid. Met goede visstekken voor jong en oud en een plek met goede omstandigheden voor de vis, zoals natuurlijke oevers, rietkragen en visbossen waarin vissen kunnen schuilen, voedsel vinden en paaien. Vislood vergiftigt water en moet zo snel mogelijk verbannen worden.

Dit is waar wij voor staan en wat we zullen uitdragen en ons antwoord op de gestelde vragen.

Overige relevante info en in gesprek
De kandidatenlijst Water, Wonen en Natuur (Lijst 1) is definitief, de kandidatenlijst is (evenals de kandidaten van de nadere partijen) in te zien op de website van waterschap Zuiderzeeland (www.zuiderzeeland.nl). Wil je meer informatie over waar de waterschapsverkiezingen over gaan, kom dan naar de inspiratiemiddag op 10 februari 2023 in het waterschapshuis in Lelystad (https://www.zuiderzeeland.nl/kom-naar-de-inspiratiebijeenkomst-nu-de-keuzes-maken-voor-later). Wil je meer weten over Water, Wonen en Natuur en/of met ons in gesprek? Meld je dan aan voor ons webinar op 21 februari om 20:00 via de aanmeldknop op onze website www.waterwonenennatuur.nl.

Met vriendelijke groet,

Jo Caris
Liijsttrekker Water, Wonen en Natuur