Gedragscode welzijn vis

Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn, sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan.

1. Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug als waar deze is gevangen.

2. Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat:
a) de haak niet wordt geslikt;
b) de vis alleen in de bek wordt gehaakt;
c) de lijn niet breekt;
d) de dril zo kort mogelijk duurt;
e) verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

3. De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder in de vis te knijpen. De kieuwgreep is een diervriendelijke en veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken.

4. Vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden.

5. In Almere is het gebruik van leefnetten niet toegestaan. Gebruikt u elders wél een leefnet, houdt u dan aan de leefnetcode van Sportvisserij Nederland.

6. Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop.

7. Tijdens viswedstrijden dient de gevangen vis zo snel mogelijk teruggezet te worden.

8. Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:
a) zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt;
b) altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken;
c) de tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden;
d) een vis alleen met nat gemaakte handen aan te raken;
e) de vis bij voorkeur in het water te onthaken;
f) het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;
g) bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen;
h) bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken;
i) bij te diep gehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft;
j) ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis;
k) niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken;
l) niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen;
m) de gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;
n) indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen.

9. Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.

 

Toelichting Sportvisserij gedragscode welzijn vis
In 2010 heeft toenmalig ministerie LNV het rapport ‘Vis netjes?’ (PDF) uitgebracht. Een rapport van LNV waarin de gedragscode van de sportvisserij over het omgaan met het welzijn van vis wordt geëvalueerd.

Bron: https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissenwelzijn/gedragscode/