Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Geacht college,

Het was natuurlijk een kwestie van tijd maar daar waren ze dan, de schriftelijke vragen van dhr. van Wijlandt namens de PvdD aan het college van de gemeente Almere met betrekking tot de hengelsport (https://almere.notubiz.nl/document/13236208/1/87_+PvdD+Hengelen+in+Almere). Na een jammerlijke mislukking in Amsterdam moest het nu in Almere maar gaan gebeuren. Zo vlak voor een nieuwe Dierenwelzijnsnota toch nog even invulling geven aan de wens tot ‘niet faciliteren’, of hebben we hier te maken met misleiding en stemmingmakerij? Aan u het oordeel.

Dhr. van Wijlandt stelt nogal wat vragen aan het college waar vooral uit blijkt dat hij weinig dossierkennis heeft. Dat is jammer! Een bekwaam politicus zou zich immers eerst gaan inlezen, informatie gaan inwinnen bij betrokken partijen en pas dán zinnige gerichte vragen stellen aan een college dat al omkomt in het werk. Nu heeft zijn partijgenoot en tevens verantwoordelijk wethouder de heer Luijendijk wellicht alle antwoorden al klaarliggen maar toch getuigt het niet van al te veel politieke sensitiviteit.

Zijn eerste vraag begint al goed: de ene onwetende vraagt de andere onwetenden of die het met hem eens zijn ….. Hij praat over welzijn van vissen en over de lichamelijke integriteit van de vis. Die laatste hadden we van de PvdD nog niet gehoord, wat bedoelt hij daar nu precies mee? De overlevingskans van jonge vis is door natuurlijke oorzaken sowieso heel klein (<<1%). Denkt u dat een fuut, aalscholver, snoek of baars om er maar een paar te noemen enige boodschap heeft aan deze lichamelijke integriteit? Sorry hoor, maar van een vissenleven heeft de PvdD blijkbaar echt niets begrepen.

Dan even over vissenwelzijn: weet u bijvoorbeeld dat er jaarlijks bij gemaal De Blocq van Kuffeler (Almeers grondgebied) duizenden brasems stikken in de persbuis van het gemaal en dat de HSV al jaren haar nek uitsteekt om samen met het Waterschap tot een oplossing te komen? Daar is genoeg publiciteit over geweest (zie diverse artikelen op www.hsvalmere.nl/bcwa) maar de PvdD, die pretendeert het beste met dieren voor te hebben, hebben we daar nooit gezien en ook nooit over gehoord.

Ook heeft de PvdD zich waarschijnlijk nooit druk gemaakt over wat slechte waterkwaliteit voor effect heeft op het welzijn van vispopulaties. Want denkt zij nu echt dat het in Almere goed gaat met de waterkwaliteit? Ondanks dat HSV Almere dit regelmatig aankaart horen we ook hierover weinig tot niks van deze partij.

Een hele rits vragen over hengelsportcontrole volgt. Hoe het met de handhaving is gesteld en of visregels wel juist worden gevolgd. Nou, die regels zijn er, worden bijzonder goed nageleefd en er wordt regelmatig op gecontroleerd, ook door de politie Almere. Als hij gewoon even de huurovereenkomst had opgevraagd had hij in art. 3 kunnen lezen dat controle door de gemeente is toegewezen aan de hengelsportvereniging. Wij krijgen waar nodig ondersteuning van bevoegde BOA’s van de Federatie MidWest Nederland, die ook regelmatig onaangekondigde controles uitvoeren. Uiteraard zijn wij niet te beroerd om de cijfers van de controles, uitgevoerd door deze door de hengelsporters zelf betaalde onafhankelijke BOA’s met het college te delen:

Controlecijfers Flevoland (inclusief Almere).
De cijfers van deze BOA-controles staan hieronder samengevat weergegeven, de complete overzichten uit het RCS zijn in ons bezit:

2022:
Aantal gecontroleerde vissers: 841
Geen overtreding beroepsvissers 2
Geen overtreding sportvissers 791
Vistuig niet op orde 1
Papieren niet aanwezig 46
Stroperij 1

2023 tot heden:
Aantal gecontroleerde vissers: 714
Geen overtreding beroepsvissers 2
Geen overtreding sportvissers 701
Vistuig niet op orde 0
Papieren niet aanwezig 11
Stroperij 0

Analyse en conclusie
• 94% van de vissers heeft in 2022 alles op orde
• 98% van de vissers heeft in 2023 alles op orde
• Geen van de overtredingen betreft dierenwelzijn
• Overtredingen betreffen het niet op orde hebben van de benodigde papieren

Bovenstaand beeld wordt ook bevestigd door de eigen controleurs van HSV Almere. Sportvissers in Almere worden door de HSV middels nieuwsbrieven en onze website uitgebreid voorgelicht over o.a. lokale regelgeving en dierenwelzijn wordt hierbij zeker niet uit het oog verloren. De boetebedragen zijn bovendien stevig. Educatie tijdens vislessen op scholen en tijdens onze jeugdactiviteiten garandeert bovendien verantwoord hengelsportgedrag voor de toekomst.

Dit staat in nogal schril contrast met het door dhr. van Wijlandt geschetste beeld wat als onnodige stemmingmakerij of, zoals gezegd, als gebrek aan dossierkennis kan worden omschreven. De opmerking dat de slager zijn eigen vlees keurt geeft bovendien blijk van een totaal gebrek van kennis over hoe het vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen werkt. Of wil hij werkelijk Buitenboys B8 – Waterwijk B7 laten fluiten door mevrouw Corry van de afdeling Grof Vuil om te voorkomen dat de slager van Buitenboys zijn eigen vlees keurt?

Dhr. van Wijlandt is ook erg suggestief met betrekking tot het gedrag van hengelsporters in de Gemeente Almere. Vanwaar die achterdocht? Komt dat door al die klachten die alleen via zijn eigen gehoorgang binnenkomen en waar de HSV, de politie, de BOA’s van de federatie en de Gemeente geen enkele weet van hebben? Wellicht wordt het tijd dat hij de informatie /bron van zijn geheime klachtentelefoon deelt met anderen?

Gesteld wordt namelijk dat het gedrag van hengelsporters in de Gemeente Almere tot zorgen leidt. De praktijk? De afgelopen jaren zijn er geen klachten bij de gemeente binnengekomen, de laatste twee vragen vanuit de gemeente hebben wij nog voor de Coronaperiode ontvangen. Die gingen overigens om een vraag van een bewoner die meende dat er te dicht bij een beverburcht werd gevist en de andere melding betrof geluidsoverlast van vissers, beide klachten zijn adequaat en naar tevredenheid van de gemeente door ons afgehandeld. Verder hebben wij geen klachten ontvangen: niet vanuit de gemeente, niet vanuit de politie en niet rechtstreeks bij de HSV.

En waar haalt hij de gedachte van ‘het gebrek aan toezicht buiten kantooruren” met betrekking tot hengelen in Almere vandaan? Wij zijn bij de HSV net als bij de politie 24/7 bereikbaar en de meeste controles en toezicht vinden juist plaats buiten kantooruren. Wellicht voor de PvdD een eyeopener maar veel mensen werken ook gewoon buiten kantooruren.

“Hengelvrije zones”, weer zo’n nietszeggende kreet. Het matige visbestand in de Gemeente Almere maakt dat er sowieso niet op veel plaatsen gevist wordt. Fietst hij wel eens door de gemeente om te zien wat de Almeerder zo her en der allemaal doet? Als hij dat wel deed dan zou hij weten dat er niet veel hengeldruk is. Denkt dhr. van Wijlandt nou echt dat de vissen rust hebben als er maar niet gevist wordt? Wel eens een fuut, aalscholver, snoek of baars gezien en enig idee waar deze dieren van leven? Rust bestaat niet voor vissen, misschien dat het wat stiller wordt onder water als hij alle motorbootjes zou laten verbieden maar rustig onder water? Nee.

Ook vindt hij dat Almeerders bewust gemaakt moeten worden van de noodzaak het welzijn van vissen te respecteren. Bedoelt hij dan alleen het welzijn van vissen of toch ook dat van paarden, honden, katten, vogels, konijntjes en muggen ? Dat wordt dan een hele stapel leesvoer voor de burgers in Almere, had u ook al aan de financiering gedacht?

En hij draaft maar door: een totaal verbod op weerhaakjes, waar hebben we dat eerder gehoord? Briljante vondst, daar had de hengelsport nog nooit over nagedacht (diepe zucht). Dhr. van Wijlandt wordt een beetje vermoeiend. Als hij onze website eens goed bekeken had, dan had hij kunnen zien dat waar het echt relevant is wij dat allang geregeld hebben. De HSV hanteert namelijk aanvullende regels en afspraken ter bevordering van dierenwelzijn. Hierbij ligt de focus op hoe met gevangen vis dient te worden omgegaan zoals b.v. dat hoe sneller de vis wordt teruggezet, hoe beter dat voor de vis is. Onderstaand een overzicht van de in Almere geldende extra regels en aanbevelingen die gericht zijn op dierenwelzijn (en milieu):
– een verbod op leefnetten (vis direct terugzetten)
– geen weerhaken aan dreggen op kunstaas (om eenvoudig en snel te kunnen onthaken)
– een uniek en doordacht roofvisbeleid
– veel aandacht voor loodvrij vissen ( met subsidie vanuit het Waterschap)
– aanbeveling om weerhaakloos te vissen
– aanbeveling om gebruik te maken van een onthaakmat (vissen niet op de stenen en zand leggen)

Dan nog de toelichting. “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen pijn en stress kunnen ervaren”. Er zijn inderdaad onderzoeken geweest maar deze onderzoeken zijn gebaseerd op interpretatie van gedrag en daarmee niet overtuigend. Gedrag, hoe complex ook, zegt niets over bewustzijn en bewust pijn ervaren, dat zijn gewoon wetenschappelijke feiten. Met betrekking hiertoe komt Sportvisserij Nederland op korte termijn met een onderbouwde uiteenzetting over de stand van zaken met betrekking tot pijn en stress bij vissen, ik raad u aan hier even op te wachten maar sowieso gaan wij geen enkel gesprek met dhr. van Wijlandt hierover uit de weg.

Dhr. van Wijlandt schoffeert met een enorm gemak namens de PvdD een aanzienlijk gedeelte van de Almeerse bevolking zonder dat we hem kunnen betrappen op enige kennis van zaken. Hij doet suggestieve beweringen en gaat zich te buiten aan framing en goedkoop populisme. De PvdD mag een visie hebben op dierenwelzijn maar de PvdD heeft hierop niet het alleenrecht. Om over een schrijnend gebrek aan wetenschappelijke kennis over het ‘pijndossier’ maar niet te spreken.

Wij hopen dan ook dat het college door dit aanhoudende niet constructieve geklaag en gepolariseer heen prikt, over gaat tot de orde van de dag en de hengelsport blijft toevertrouwen aan mensen die van vissen meer verstand hebben, werkelijk oog hebben voor vissenwelzijn en eenvoudig 24/7 te bereiken zijn.

Met vriendelijke groeten,

A. Veen
Voorzitter Hengelsportvereniging Almere.