Minister Carola Schouten (LNV) maakte afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend een visserijvrije zone (VVZ) te willen stellen in de nabijheid van vismigratievoorzieningen bij kunstwerken zoals stuwen, sluizen en gemalen. Daarbij lag de focus vaak op een aantal grote intrekpunten voor vis die liggen op zoet-zout overgangen als de Haringvlietsluizen en de beide stuwcomplexen in de Afsluitdijk maar ondertussen is men het erover eens dat men ook voor beroepsvisserij nabij migratievoorzieningen tot een aanpak te komen. Het kan immers niet zo zijn dat gepleegde investeringen om vrije vismigratie mogelijk te maken deels doorkruist worden door beroepsvisserij in de nabijheid van dezelfde migratievoorzieningen. Met andere woorden: je investeert enorme bedragen om de vis naar binnen te helpen en de beroepsvisserij vangt ze vervolgens vrolijk weg!

Hoewel alle visserijvormen in de nabijheid van de migratiepunten een invloed hebben, lijkt de meeste impact uit te gaan van fuikenvisserij en kleinschalige sleepnetvisserij. Ook staand want visserij heeft een hogere impact en hoewel deze laatste visserijvorm niet heel grootschalig plaatsvindt en bijvangsten in absolute aantallen redelijk beperkt zijn, is bij deze visserij vooral het knelpunt dat bijgevangen dieren na (verplichte) terugzet een beperkte overleving kennen.


Slachtoffer van staand want ……….

Op basis van onderzoeksgegevens wil de minister nu tot een afweging komen over visserij in de nabijheid van vismigratievoorzieningen. Zij wil hiertoe een visserijvrije zone (VVZ) in gaan stellen voor alle locaties op de Nederlandse wateren waar een migratievoorziening is getroffen. Dit kan dan gaan om aangelegde vistrappen of vispassages, maar ook om bijvoorbeeld visvriendelijke turbines of visvriendelijk stuw- en sluisbeheer.

Concreet betekent dit op al deze locaties een VVZ-zone van 250 meter, of wanneer sprake is van in- en uitlaatkommen met dijken (waarbij deze kommen groter zijn dan 250 meter), een VVZ ter grootte van de in- en uitlaatkommen. Deze generieke VVZ-zone zal betrekking hebben op alle circa 1000 locaties waar nu al vismigratie-ingrepen hebben plaatsgevonden, maar zal ook van toepassing zijn op alle nog te realiseren locaties met een vismigratievoorziening.

Eén en ander zal in de komende periode verder uitgewerkt worden in een aanpassing van de ‘Uitvoeringsregeling Visserij’, zodat de maatregelen in de loop van 2021 van kracht kunnen worden.

Klik hier om de brief van de minister te downloaden.