Op 22 december 2016 heeft Sportvisserij MidWest Nederland u en ons middels dit bericht geïnformeerd over de zegenvisserij op de Randmeren en gaf aan open te staan voor vragen met betrekking tot deze visserij. Onze HSV heeft onder de leden wat vragen verzameld en deze naar MidWest gestuurd, medio april hebben wij een bijeenkomst gehad waarbij onderstaande vragen door de Federatie beantwoord zijn. U vindt de vragen en de antwoorden hieronder:

1) Gevangen vis mag uitsluitend als pootvis verhandeld mag worden.
– wie houdt hier toezicht op en op welke manier gebeurt dat?
De gevangen vis wordt opgehaald door een firma die zich uitsluitend bezig houdt met de verkoop van levende vis. Handel in levende vis is de enige business, er is geen aanleiding om te vermoeden dat de vis alsnog via een omweg in de vismeel handel terecht zou komen. Levend brengt de vis sowieso meer op dan dood. Ook denken we dat de vraag naar levende pootvis groter is dan het aanbod. De BOA controleert bij het aanlanden de conditie van de vis.
– zijn er sancties voorhanden wanneer een beroepsvisser zich niet aan deze afspraak houdt?
De Federatie heeft bij iedere ernstige overtreding de mogelijkheid om de zegenvergunning in te trekken.
– wie legt deze sancties, mits die er zijn, op?
Zie boven, de Federatie.

2) Waarom zitten de vissers nog zo ver onder hun quotum (klik):
– komt dat omdat er tot de gemelde datum niet veel gevist is of omdat er in de Randmeren bijna geen vis meer zit?
Het veranderende water (helder en plantenrijk) en de afname van het bestand aan vis speelt hierbij zeker een rol. Er is minder vis én de vis is misschien ook minder goed vangbaar. Het quotum is daarom ook naar beneden bijgesteld. Daarnaast maken minder visserijdagen en het inkorten van de periode dat men mag vissen het ook lastiger om het quotum vol te vissen. Veel dagen kunnen niet gevist worden of wordt ook niet gevangen en personeel, diesel en onderhoud moet wel betaald worden. Momenteel is één beroepsvisser ook deels op de “kant” aan het werk in de winter, vist niet met personeel en is daardoor genoodzaakt met een kleinere zegen te vissen. De andere visser heeft ook andere visserijen in andere gebieden buiten de randmeren die vaak ook meer opbrengen.

2a) En in relatie daarmee:
– Op welke manier wordt een quotum vastgesteld?
Op de Zuidelijke Randmeren is dat in goed overleg met de aanwezige beroepsvissers afgesproken.
Op de Veluwe Randmeren loopt dat allemaal wat stroever. Hier hebben we voor een bijgesteld quotum een geschillencommissie moeten instellen met 2/3 rechtszaken tot gevolg. Die hebben we gewonnen en het quotum is omlaag gebracht.
– waarom geldt er voor sommige wateren / vissoorten geen quotum?
Hier geldt een misverstand. Quotum ‘0’ betekend dat de betreffende vissoort niet meegenomen mag worden.
– waarom loopt de einddatum van de afgegeven zegenvergunningen op de verschillende wateren niet gelijk?
Dit heeft te maken met individuele afspraken en heeft te maken met het ‘sparen’ van de vis die begin maart naar de paaigronden trekt. Met de beroepsvissers op de Zuidelijke Randmeren is hierover een deal gemaakt, de beroepsvissers op de Veluwe Randmeren houden vast aan oude afspraken en zijn niet bereid hierin concessies te doen.

3) U schrijft dat u verplicht bent om een vergunning aan de beroepsvissers te geven, anderzijds lezen we steeds vaker dat de randmeren leeggevist worden.
– Is er vanuit Sportvisserij (MidWest) Nederland weerstand tegen deze opgelegde verplichting en zo ja, op welke manier?
De verplichting is ons natuurlijk ook een doorn in het oog. Als compensatie voor het verliezen van de visgronden ten gevolge van de inpoldering van de Flevopolder kregen de beroepsvissers het recht op de zegenvergunning. Dat kan niet eeuwig voortduren en wij gaan daarom dit jaar in overleg met Economische Zaken om dit (wederom) aan de kaak te stellen.

4) Ik heb al een paar keer gezien dat er via de steiger aan het Markermeer halverwege tussen Almere en Lelystad vis aan land wordt gebracht. Er ligt daar ook altijd een vissersboot.
– Zijn er verplichte locaties waar vis aan land gebracht moeten worden of mag dat overal?
Dit mag op diverse locaties maar dan wel uitsluitend in overleg met de betreffende BOA zodat controle mogelijk is, dit geldt echter alleen voor het aanlanden van vis tijdens de zegenvisserij. Over het aanlanden van aal heeft de federatie geen zeggenschap.

5) Hoeveel beroepsvissers zijn er momenteel actief op:
– Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw?
2 beroepsvissers, waarbij de afspraak geldt dat er maximaal 1 tegelijk actief is op één van de meren.
– de Randmeren in zijn totaliteit?
8 beroepsvissers, waarvan er 5 een zegenvergunning hebben en de overige 3 alleen aalvisrechten. Zij vissen vooral in de omgeving van Harderwijk.

6) Hoeveel dagen in de week wordt er gemiddeld door de beroepsvissers op Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw gevist?
Een gemiddelde is niet bekend, wel is de afspraak dat zij zich in de periode 1 november / 1 maart beperken tot maximaal 21 visdagen. Gezien de eerder genoemde voorwaarden in de vergunning, de personele problemen en andere activiteiten wordt dit aantal doorgaans niet gehaald.

7) Kunt u wekelijks op uw website een overzicht publiceren van:
– het aantal keren dat er vis aan land wordt gebracht?
– het aantal keren dat hierbij een BOA ter plaatse is geweest?
Nee, wij gaan geen wekelijkse overzichten publiceren. Wel hebben wij in onderling overleg met de vereniging afgesproken dat de Federatie binnenkort een totaaloverzicht van de gemelde vangsten op haar website zal plaatsen.

8) U gaat in 2017 in overleg over controle van de overheid, waar wilt u dan precies over overleggen en is dat ná het zegenseizoen geen ‘mosterd na de maaltijd’?
Dit overleg zal vooral gaan over de kosten die door de Federatie gemaakt worden voor de controle en is uiteraard van toepassing op de komende jaren. Dat is geen mosterd na de maaltijd. Het gaat erom dat de sportvisserij onevenredige controle kosten moet maken om de beroepsvisserij te laten vissen. Dat is natuurlijk niet normaal. We willen dat de overheid die deze vergunning verplicht stelt om door uit te laten geven ook voor de kosten gaat opdraaien. Een andere mogelijkheid is dat de beroepsvissers zelf gaan meebetalen aan de controle en handhaving.

9) In Almere Haven ligt een bun die door de beroepsvisser wordt gebruikt om vis tijdelijk op te slaan, nadat er een paar vangsten in gelost zijn wordt deze geleegd. De visser meldt wanneer hij vis aan land brengt:
– meldt hij het ook wanneer hij zijn vangst in de bun opslaat?
Ja, dat wordt bij de BOA gemeld.
– meldt hij het ook wanneer de bun geleegd wordt?
Ja, dat wordt bij de BOA gemeld.
– is er toezicht op het welzijn van de vis in deze bun?
Er is geen controle op de bun wanneer deze op het water ligt, zodra de bun naar de haven wordt gesleept om gelost te worden is daar een BOA bij aanwezig. Overigens hebben alle partijen belang bij gezonde en onbeschadigde vis, omdat deze zoals gemeld levend verhandeld moet worden.

De bun van de beroepsvisser in Almere Haven
00004

10) Vragen m.b.t. de BOA controle:
– moeten wij het melden als we een beroepsvisser aan het werk zien?
Tijdens het zegenseizoen (1 november tot 1 maart) is een mailberichtje naar de HSV zeker gewenst (bcwa@hsvog.nl).
– hoeveel BOA’s zijn er beschikbaar voor de controle op de beroepsvisserij?
Gedurende het zegenseizoen is er 1 altijd BOA beschikbaar.
– Er staat in het artikel dat BOA’s alle afspraken controleren. Welke afspraken zijn dat dan precies?
Er is onder andere controle op:
1. De quota;
2. Terugzetten niet toegestane bijvangst;
3. Maximaal 1 boot per meer;
4. Controle op levend zijn van de vangst;
5. Maximale zegenlengte (600 mtr);
6. Dat er geankerd gevist wordt (het zogenoemde ‘kuilvissen’ is verboden);
7. Watertemperatuur. Indien deze hoger is dan 12 graden bij aanvang? Dan uitstel;
8. Vaststellen langdurige ijsbedekking i.v.m. verlenging;
9. Wordt het uitvaren en aanlanden volgens afspraak via een sms gemeld.

– Kunt u na het zegen seizoen een overzicht publiceren van het aantal aanlandingen en het aantal uitgevoerde BOA controles hierop?
De Federatie zal zoals aangegeven het eindresultaat melden. Op de Zuidelijke Randmeren was de controle dit jaar 100%, op de Veluwe Randmeren ligt dat door de aanwezigheid van meer beroepsvissers rond de 35%.

zegenvisserij-2