Update 26-7-2018
In ons vorige bericht hebben wij aangegeven dat wij u nog nader zouden informeren over de openingstijden van de inmiddels in aanleg zijnde tijdelijke brugvoorziening voor werkverkeer naar het Schateiland. Zowel in de Waterbeheergroep als in de Klankbordgroep Schateiland is gevraagd om een zo ruim mogelijke openstelling van de brug en een flexibele opstelling van de aannemer. Feit blijft dat af en toe een belemmering tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk is.

Situatie vanaf 14 augustus
De vaste afspraak met de aannemer van de camping is dat de tijdelijke brug vanaf 14 augustus in ieder geval open is op werkdagen van 16.00 tot 07.00 uur en tussen 12.00 en 13.00 uur. In het weekend is de brug het hele etmaal open. Met de aannemer is besproken om de brug alleen gesloten te hebben als er noodzakelijk werkverkeer of goederen overheen moeten. Het kan dus zijn dat de brug buiten de genoemde tijden ook open is. Het is voor de aannemer moeilijk om vooruit te plannen wanneer er werkverkeer of goederen over de brug moeten. Dat is van veel factoren afhankelijk. Factoren die hij ook niet altijd volledig in de hand heeft. Dat betreft bijvoorbeeld onderaannemers of transporteurs. Ook de beschikbaarheid van materieel is zo’n factor.

Planning
Uiteindelijk hebben wij de afspraak gemaakt dat hij 14 dagen vooruit informatie geeft over de (extra) dagdelen (ochtend en middag) dat de brug open zal zijn. Zo zal de brug op 15, 16, 17 en 21 augustus de hele dag open zijn. Tussen 23 en 31 augustus zal de brug tijdens werkuren, behalve tussen 12.00 en 13.00 uur, gesloten zijn. Er vindt dan vooral afvoer van biomassa (onder andere verwijderde bomen) plaats. Voor de eerste weken van september ontvangen we eind augustus een nieuwe opgave van de aannemer. We informeren u hier dan per mail over. Ook kunt u de planning vinden op www.almere.nl/schateiland.

Afronden bouw tijdelijke brug
Op dit moment wordt de bouw van de tijdelijke brug afgerond. Vanaf a.s. donderdag, als de brug klaar is, wordt de bouwweg afgerond. Het is inmiddels gebleken dat de beide aannemers die deze werkzaamheden in onze opdracht verrichten noodzakelijkerwijs de brug ook vaker dicht hebben. Met hen hebben wij dan ook de afspraak gemaakt dat zij zich tenminste aan de genoemde venstertijden houden. Overdag is de openstelling tussen 12.00 en 13.00u dus gegarandeerd. Zodra er ’s middags geen zwaar verkeer meer verwacht wordt, zal de brug ook vóór 16.00u open gaan. Het is echter niet te voorspellen op welke dagen dat zal plaatsvinden. Wel zeker is dat er woensdag 1 augustus geasfalteerd zal worden. In feite is dat de afrondende zware voorbereidingshandeling. Vervolgens zal de brug tot 14 augustus a.s. open zijn.

////////////////////////////////////////////////////

Op 22 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met aanpassing van het bestemmingsplan ‘Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos’. Door deze aanpassing wordt het mogelijk een camping te vestigen op het Schateiland. Op 1 november 2018 verlaat camping Waterhout haar huidige locatie in de nabijheid van het Weerwater, om te verhuizen naar het Schateiland. Het is de bedoeling om op de nieuwe locatie in april 2019 van start te gaan.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 30 mei 2018 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing afgewezen. Hierdoor is het mogelijk voor gemeente en camping om te beginnen met de voorbereidingen van de realisatie van de nieuwe camping. De allereerste activiteiten, het aanvoeren van zand, beginnen woensdag 27 juni.

Welke werkzaamheden vinden wanneer plaats?
Voor de inrichting van de camping moet zwaar materieel naar het eiland worden vervoerd. Dat kan niet over de bestaande beweegbare brug. Daarom komt ten noorden daarvan een tijdelijke brug met een beweegbaar deel. Voor deze nieuwe tijdelijke brug is de aanleg van een bouwweg noodzakelijk. Hiervoor wordt zand uit Noorderplassen-West gebruikt. Dit zand wordt vanaf morgen (woensdag 27 juni) met vrachtauto’s aangevoerd. In totaal is dit zo’n 2000 m3 zand oftewel 80 tot 100 vrachtauto’s. Voor deze bouwweg is het rooien van maximaal vier bomen nodig. Een ecoloog heeft inmiddels vastgesteld dat in de betreffende bomen niet genesteld of gebroed wordt.

De aanleg van de bouwweg start op 2 juli. Vanaf 9 juli start de aanleg van de tijdelijke brugconstructie. Deze brugconstructie heeft een open deel. Tot de start van de werkzaamheden op het eiland zelf (vanaf 14 augustus) blijft deze brug open. De aannemer van de camping begint zijn inrichtingswerkzaamheden op 14 augustus 2018. De eerste werkzaamheden zijn het rooien van bomen en het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden. Vanaf 10 augustus is het terrein ook officieel bouwterrein en is er geen dagrecreatie meer mogelijk op het Schateiland.

Samengevat:
27 juni: In totaal brengen 80 tot 100 vrachtauto’s 2000 m3 zand naar het Schateiland, inclusief rooien van maximaal 4 bomen. Dit neemt enkele dagen in beslag
2 juli: Start aanleg bouwweg
9 juli: Start aanleg tijdelijke brugconstructie
14 augustus: Start aanleg camping, beginnend met het rooien van bomen en grondwerkzaamheden

Belemmering vaarverkeer
Het is onvermijdelijk dat het vaarverkeer hinder ondervindt door de werkzaamheden. Dankzij het beweegbare brugdeel is de doorvaarbaarheid met mastvoerende boten gewaarborgd. In dichte toestand is de doorvaarthoogte ca. 1.80 meter hoog. Doordeweeks is de brug open vóór 07.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur, en na 16.00 uur. In het weekend is de brug de gehele dag open. Met de aannemer is de gemeente nog in gesprek over een meer flexibele openstelling. Dit zou kunnen betekenen dat de brug hoofdzakelijk dicht is als er zwaar vrachtverkeer overheen moet. Nadere informatie hierover volgt nog.

Nieuwe vaargeul
Het doorgaande fietspad langs het Schateiland en de Lepelaarplassen (het Trekvogelpad) zal voorlopig nog open blijven. Als onderdeel van de plannen voor de camping wordt een nieuwe vaargeul door en aan de noordzijde van het Schateiland gemaakt, parallel aan de Galjoottocht. Daarin komt ter hoogte van het Trekvogelpad een beweegbare fietsbrug. Ten tijde van die werkzaamheden, naar verwachting in het najaar, zal het fietspad afgesloten worden.