Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren heeft het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland in juli 2015 geprobeerd onze vereniging te ontzetten uit de Federatie. Wij konden toen niet anders dan deze ontzetting in een kort geding ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Vlak voor de zittingsdatum heeft het federatiebestuur besloten de ontzetting terug te draaien waarmee zij de onrechtmatigheid van haar handelen al feitelijk heeft toegegeven.

In mei 2017 hebben wij uiteindelijk een claim ingediend bij de Federatie voor de door ons gemaakte advocaatkosten in het kort geding. Omdat de Federatie deze claim naast zich heeft neergelegd hebben wij dit geschil in mei 2018 voorgelegd aan de nieuw geïnstalleerde Commissie van Beroep.

Aan de vooravond van de behandeling van het voorgelegde geschil door deze commissie heeft de Federatie ons een bedrag van 4500 euro aangeboden ter minnelijke schikking van het geschil. Ons bestuur heeft, om verdere verkwisting van Federatiegelden te voorkomen, besloten hier positief op te reageren en het voorstel te accepteren.